URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=281117038&p_details=1
 
Thông báo số: 149/TB-HVTA V/v tổ chức kì thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020
08/07/2020-02:53:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ