URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=281116850&p_details=1
 
Quyết định số: 130c/QĐ-HVTA V/v công nhận kết quả điểm rèn luyện Học kì 1 cho sinh viên đại học (Năm học 2019-2020)
05/07/2020-02:44:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ