URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=277511248&p_details=1
 
Công văn số: 06/2020/HVTA V/v triệu tập học viên lớp A,B,C,D,E,G Khóa 7 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử (có danh sách kèm theo)
09/01/2020-09:06:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ