URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=274573565&p_details=1
 
Thông báo số: 172/TB-HVTA V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên Học kỳ 1 (Năm học 2019-2020)
20/09/2019-08:58:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ