URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=270311303&p_details=1
 
Kế hoạch số: 62/KH-HVTA Ôn thi kỳ thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2019
18/04/2019-08:40:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ