URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=268715921&p_details=1
 
Thông báo số: 97/TANDTC-HVTA V/v hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019
12/03/2019-03:40:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ