URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=268292289&p_details=1
 
Thông báo số: 29/TB-HĐT V/v phúc khảo bài thi tốt nghiệp lớp B Khóa 1 - Đào tạo Thư ký viên chính, Thẩm tra viên chính khu vực miền Nam
25/02/2019-02:55:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ