URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=268033961&p_details=1
 
Kế hoạch số: 23/KH-HVTA V/v tổ chức Lễ khai giảng lớp A,B,C,D Khóa 6 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử tại Học viện Tòa án
20/02/2019-09:34:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ