URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=267999181&p_details=1
 
Thông báo số: 22/TB-HVTA V/v thay đổi địa điểm tổ chức Lễ khai giảng và học phần Chung lớp A,B,C,D Khóa 6 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử
19/02/2019-02:22:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ