URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=262751382&p_details=1
 
Thông báo số: 265/2018/HVTA V/v Triệu tập học viên Khóa 1 - Đòa tạo Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính
11/10/2018-11:09:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ