URL: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=261722691&p_details=1
 
Thông báo số: 251/TB-HVTA về việc tiếp nhận hồ sơ trợ cấp xã hội dành cho sinh viên đại học (năm 2018 - 2019)
02/10/2018-02:38:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ