Tiểu sử tóm tắt

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HIỆN

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỆN
Sinh năm:  19 - 09 - 1954
Quê quán:  Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Học hàm Tiến sỹ luật học
Chức vụ trước đây:
- Ủy viên BCH TƯ Đảng
- Chánh án TAND tối cao
Thời gian công tác:
Từ tháng 1 năm 2002 đến năm 2007