Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị

KẾT LUẬN

Ngày 30/08/2013, tại Đà Lạt, theo sự phân công của Ban Bí thư TW Đảng, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao đã chủ trì Hội nghị giao ban cụm các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nêu bật những kết quả bước đầu, có ý nghĩa tích cực, mang lại những hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân sinh và công tác xây dựng Đảng ở các địa phương; đồng thời, yêu cầu cấp ủy của 14 địa phương trong cụm tiếp tục bám  sát các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, chủ động sáng tạo những cách làm hay, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, địa phương mình; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gần dân, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kiên quyết khắc phục những mặt tồn tại, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Những ý kiến kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình tại Hội nghị giao ban nêu trên là ý kiến chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương nói chung, của Lãnh đạo Ngành Tòa án nhân dân nói riêng đối với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức Ngành TAND. Với ý nghĩa đó, được sự đồng ý của Chánh án TAND tối cao, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử TAND tối cao xin đăng toàn văn Bản Kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình tại Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

 Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Ban cán sự Đảng TAND tối cao đã có văn bản số 148-CV/BCS chỉ đạo Ban Cán sự Đảng TAND 63 tỉnh, thành trong toàn quốc về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu lãnh đạo TAND các cấp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chánh án, để tiếp tục lãnh đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại đơn vị mình phụ trách).

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, chúng ta đã nghe báo cáo của 14 địa phương phát biểu, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Qua nghe báo cáo và trao đổi, chúng ta thấy rõ hơn những công việc đã làm và kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong sáu tháng đầu năm 2013. Để kết thúc Hội nghị giao ban, tôi xin phát biểu một số ý kiến như sau:

Tôi đánh giá cao những cố gắng của 14 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua. Mặc dù kết quả đạt được mới là bước đầu, nhưng thực sự có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng; thiên tai, dịch bệnh, nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn; việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa làm được nhiều; khu vực doanh nghiệp, động lực chính tạo ra của cải, vật chất, việc làm gặp rất nhiều khó khăn; số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, báo lỗ, ngừng hoạt động lớn; tình trạng “đóng băng” bất động sản và nợ xấu vẫn ở mức cao; tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân tiếp tục phức tạp; các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm gia tăng hoạt động chống phá, tác động tiêu cực nhiều mặt đến an ninh, trật tự của đất nước.

Trong hoàn cảnh đó, mặc dù phải đầu tư rất nhiều tâm sức cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo cho đời sống của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn trực tiếp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của mỗi địa phương, đơn vị. Tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương ý thức trách nhiệm và tinh thần nỗ lực của các đồng chí.

Trên cơ sở yêu cầu và định hướng chung, các Tỉnh ủy, Thành ủy đều đã ban hành một hệ thống các văn bản và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn với đặc điểm, điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Từ đó, các đồng chí đã đạt được một số kết quả nổi bật, như:

Một là, các cấp Ủy Đảng đã có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, thống nhất tư tưởng và phương châm cần tập trung chỉ đạo cho từng năm; trong đó, chọn từng vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm; phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phụ trách, theo dõi từng cụm. Có nơi, Cấp ủy cấp trên chỉ đạo Chi bộ cơ sở phải cử người theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 03; có nơi, Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị, thống nhất về tư tưởng để chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm. Có thể nêu kinh nghiệm của một số địa phương:

- Đảng bộ Thừa Thiên – Huế kiên quyết “hướng về cơ sở”, nắm bắt những vấn đề còn vướng mắc, hoặc mới nảy sinh trong thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao;

- Đảng bộ Quảng Ngãi tăng cường phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, Đảng viên;

- Đảng bộ Kon Tum đã xây dựng chủ đề của tỉnh cho toàn khóa “Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum nguyện làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”;

- Ở Gia Lai, ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo 6 nội dung trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW: Tiếp tục tổ chức học tập; xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền; duy trì và đẩy mạnh việc viết “Sổ tay làm theo gương Bác”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định chủ đề chung cho cả tỉnh là: “Có ý thức phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tôn  trọng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng, Nhà nước; phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, hòa nhã và lịch thiệp”.

- Thị xã Quảng Trị tiếp tục thực hiện chủ đề được xây dựng từ năm 2012: “Cán bộ, công chức, viên chức đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc, chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và chủ đề năm 2013: “Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, phát huy dân chủ, hiệu quả công tác hướng về cơ sở, sâu sát nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện việc “làm theo” những đức tính, tấm gương đạo đức của Bác trong giải quyết các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị, địa phương.

- Đặc biệt, đối với Đảng bộ các cơ quan Tòa án trực thuộc Đảng bộ 14 tỉnh, thành phố trong cụm, 100% Ban Cán sự Đảng TAND các cấp đã chỉ đạo gắn việc làm theo gương Bác với phong trào thi đua của Ngành Tòa án nhân dân làm theo lời dạy của Bác “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; đồng thời gắn với phong trào thi đua “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Ngành Tòa án nhân dân” theo Kế hoạch số 335/KH-TANDTC ngày 29/11/2011 của TAND tối cao.

Hai là, các địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư:

-Ban Thường vụ tỉnh Ủy, thành Ủy mốt số địa phương đã chỉ đạo UBND triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc định hướng, lựa chọn giải pháp ngăn ngừa có hiệu quả những vấn đề bức xúc và báo cáo kết quả thực hiện lên lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

- Việc tổ chức nghiên cứu và học tập chuyên đề năm 2013 nghiêm túc và kịp thời, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ  chốt các cấp. Một số nơi mời báo cáo viên là các đồng chí chuyên gia  cao cấp về tư tưởng Hồ Chí Minh; tỷ lệ tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề khá cao; Việc mở lớp đã bao quát được các đối tượng, có lớp học theo vùng, cụm hay ghép cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…Bên cạnh việc mở lớp, nội dung chuyên đề cũng được các cấp Ủy hướng dẫn đưa vào sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ cơ sở. Tại một số nơi, để phù hợp với với đồng bào, nhất là ở thôn, bản vùng xa, đã chia chủ đề thành những chủ đề nhỏ, đưa vào sinh hoạt Chi bộ và các cuộc họp thôn, bản.

- Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát với điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, Đảng viên và nhân dân theo ngành nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, đặc điểm xã hội, nhiệm vụ chính trị được giao, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cụ thể như: 100% Chi bộ Đảng của Quảng Ngãi, Lâm Đồng đã xây dựng xong chuẩn mực đạo đức; Đà Nẵng yêu cầu cán bộ có chuẩn mực “Giỏi một việc, biết nhiều việc”; “3 đúng, 3 xây, 3 chống”; “ 5 xây, 5 chống, 3 nhất”…; Sở Tư pháp Quảng Bình xây dựng chuẩn mực “Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, hoàn thành và vượt chỉ tiêu Bộ giao”; Lực lượng vũ trang Quảng Bình có chuẩn mực “3 nhất, 3 không”; huyện Quế Sơn (Quảng nam) có “Một không, ba có”…

Ba là, các địa phương tích cực chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên, thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt Chi bộ. Cụ thể, theo quy trình: Sau khi Chi Ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất chuẩn mực đạo đức, Chi bộ sinh hoạt định kỳ, giới thiệu để Đảng viên trao đổi, tự liên hệ bản thân, chủ động đăng ký nội dung phấn đấu trên cơ sở có sự góp ý của Chi bộ, có thời hạn hoàn thành.

Nhiều địa phương đưa nội dung, cách học và làm theo gương Bác vào sinh hoạt định kỳ, gắn với yêu cầu cụ thể của từng tổ chức cơ sở Đảng, như học tập tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” gắn với việc chấn chỉnh tác phong làm việc tại đơn vị; gắn việc đăng ký nội dung học và làm theo Bác với giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Bốn là, Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã được các cấp Ủy Đảng chỉ đạo gắn rất chặt với việc thực hiện Nghị quyết TW 4, quy định 101-QĐ/BTCTW về trách nhiệm nêu gương và Quy định 47-QĐ/BTCTW về những điều Đảng viên không được làm. Nội dung gương mẫu cũng được cụ thể hóa cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Ví dụ: Ở Đà Nẵng, những nội dung nêu gương được tập trung chỉ đạo cho năm 2013 là: tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong; thực hành dân chủ, tiết kiệm, chống tham những, lãng phí; trách nhiệm trong công tác, quan hệ với nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, thực hiện nếp sống văn minh…; Bình Định, yêu cầu  “Cán bộ lãnh đạo các cấp thể hiện tinh thần phấn đấu, rèn luyện, nêu gương trên các mặt; gương mẫu thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực”.

Năm là, Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc được gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI). Xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ giải quyết từng bước, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định. Qua theo dõi, có một số cách làm gắn trực tiếp với Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, như:

- Lâm Đồng gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, từ đó đưa ra những luận cứ sát thực nhằm giải quyết tốt những vấn đề xã hội đang quan tâm (Vấn đề Bô-xít Tân Rai, vấn đề phá rừng…)

- Ở Quảng Bình, mỗi ngành chủ động xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm cụ thể để tìm cách xử lý, như: Thành phố Đồng Hới chọn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Ngân hàng Nhà nước tỉnh chọn việc kiểm tra, thanh tra các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ bàng chọn việc chấn chỉnh công tác quản lý; Sở Giao thông vận tải chọn việc thẩm định những dự án còn chậm; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Huyện Ủy Quảng Trạch chọn việc kiểm điểm công tác tuyển dụng cán bộ; Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh kiểm điểm biểu hiện mất đoàn kết nội bộ…

- Ở Quảng trị, ngành Y tế thực hiện quy tắc ứng xử và nâng cao Y đức; Sở Khoa học công nghệ nâng cao tính hiệu quả trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Cục Thi hành án dân sự tỉnh chọn việc hoàn thành chỉ tiêu của Bộ giao; Sở Tài chính nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, giá cả và tài sản công; Huyện Vĩnh Linh nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các Hội nghị và cuộc họp, UBND tập trung cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; Công an nhân dân nâng cao chất lượng đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và cấp giấy chứng minh nhân dân…

- Ở Khánh Hòa, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, toàn tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng mang tính chiến lược; khắc phục những dự án chậm tiến độ; đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách xã hội trên địa bàn…trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống từ tỉnh đến cơ sở; khắc phục ngay những yếu kém, hạn chế trong công tác quy hoạch cán bộ…

- Ở Đăk Nông, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xử lý và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, như: Đền bù, giải tỏa, tái định cư, chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư, giao đất, giao rừng…

Sáu là, nhiệm vụ giáo dục thanh niên được các cấp Ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với Đoàn viên thanh niên trong khối trường học. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với phong trào thi đua của các cấp, các ngành: Giáo dục gắn với phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; “5 tiêu chí rèn luyện – 10 tiêu chí hành động”; “Tổ chức Hội thi Olimpich các môn lý luận chính trị nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác”; “ Hội thi thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”; Phát động phong trào “Tuổi trẻ hoạt động và làm theo lời Bác”; “Thi viết nhật ký làm theo gương Bác”; Thực hiện phong trào “5 xung kích – 4 đồng hành”; Lập “Sổ vàng làm theo lời Bác”; Trong trường học thực hiện giáo dục tấm gương đạo đức cho học sinh với nhiều hình thức; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phương pháp giảng dạy Lý luận chính trị về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; chủ động đưa Chỉ thị 03 vào nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên…

Bảy là, về công tác kiểm tra, giám sát, cấp Ủy các địa phương, các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp kiểm tra hoặc chỉ đạo công tác tự kiểm tra; Thực hiện giao ban riêng, hoặc lồng ghép với giao ban công tác xây dựng Đảng hàng quý.

Tám là,công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng của địa phương trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo đa dạng và phong phú hơn về hình thức, trong đó tập trung chủ yếu trên Báo Đảng, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ và Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Quảng Ngãi đã có bản tin dành riêng cho đồng bào dân tộc miền núi; Lâm Đồng dịch tài liệu ra tiếng dân tộc để tuyên truyền; Kon Tum mở Hội thi “Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” và hoạt động chiếu bóng lưu động tại vùng sâu, vùng xa; Đà Nẵng chấn chỉnh những hoạt động tuyên truyền, quảng cáo có liên quan về hình ảnh của Bác gây phản cảm…Việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW đã gắn với các phong trào thi đua của Ngành, địa phương, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương phát triển mạnh; những cá nhân, điển hình tiên tiến được ghi nhận, biểu dương và giới thiệu khá toàn diện.

Chín là, việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 ngày càng chặt chẽ hơn. Các địa phương nhận thức ngày càng sâu sắc, rõ rệt sự ảnh hưởng trực tiếp của Chỉ thị 03 đối với việc tiếp tục thực hiện có kết quả NQ TW 4, nhất là việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm theo tinh thần của Chỉ thị 03 với việc giải quyết những hạn chế, yếu kém được chỉ ra từ quá trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện NQ TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Những kết quả đạt được trên đây, cho chúng ta khẳng định một lần nữa sự ra đời của Chỉ thị 03 là cần thiết và kịp thời đối với công tác xây dựng, chính đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong nửa đầu năm 2013, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Hội nghị giao ban cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm sau:

-Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị vẫn còn hình thức, chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Các nội dung của Chỉ thị, như: Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm…ở nhiều Chi bộ, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, kết quả còn hạn chế;

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị ở một số tổ chức Đảng chưa được coi trọng, dẫn đến hiệu quả chưa cao;

- Vai trò của bộ phận giúp việc cấp Ủy ở một số nơi chưa được phát huy; công tác tham mưu, đề xuất còn hạn chế, chế độ báo cáo định kỳ của một số đơn vị chưa kịp thời…

Như vậy, để thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Để đạt được mục đích, yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, tự nguyện phấn đấu của mỗi tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị, của từng cán bộ Đảng viên…đòi hỏi các cấp Ủy Đảng,chính quyền phải tiếp tục kiên trì với quyết tâm lớn.

Ngày 02/08/2013 vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Báo cáo số 13-BC/TW về kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tôi xin nhấn mạnh thêm với các đồng chí một số công việc cụ thể sau:

Thứ nhất, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đề nghị cấp ủy và lãnh đạo các địa phương đầu tư thời gian thỏa đáng cho nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ở tất cả các cấp, lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nhất là những vấn đề về đạo đức, lối sống nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách; tập trung giải quyết dứt điểm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên.

Phải gần dân, sát dân, bám dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân theo đúng tinh thần của chủ đề năm nay: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” để hướng dẫn cho nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách thiết thực và cụ thể, nhất là trong điều kiện kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Ví dụ, gần đây, vấn đề định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng còn nhiều lúng túng. Vấn đề cung cấp kỹ thuật, cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là cà phê, cần được quan tâm đúng mức. Đối với bà con ngư dân ven biển miền Trung, cần quan tâm vấn đề tuyên truyền giáo dục pháp luật, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo điều kiện để bà con bám biển, tiếp tục khai thác ở các ngư trường truyền thống, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của nước ta.

Trên tinh thần học tập và làm theo gương Bác, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, cấp Ủy cùng lãnh đạo chính quyền chọn việc cụ thể, tập trung sức giải quyết dứt điểm, phương châm là “Tất cả để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; phương pháp là học theo tác phong, phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương của Bác.

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp Ủy, Bí thư cấp Ủy và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, phù hợp và có hiệu quả với từng cấp, từng Ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo bộ phận giúp việc nghiên cứu, đề xuất, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với từng Ngành, địa phương, đơn vị.

Cụ thể hóa những văn bản, hướng dẫn của Trung ương cho phù hợp với địa phương, đơn vị, những nơi còn nhiều khó khăn, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên…

Thứ hai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phải gắn chặt hơn nữa với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các quy định về những điều Đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương; về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên và những điều quy định của địa phương, đơn vị; gắn với việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo NQ TW 4 ở các địa phương, đơn vị và gắn với các phong trào thi đua ở từng địa phương, đơn vị.

Thứ ba, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 03; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch, thiếu quan tâm, qua loa, đại khái, bệnh thành tích, hình thức chủ nghĩa của các ngành, địa phương, đơn vị.

Thứ tư, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, Đảng viên. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền trên báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên internet. Các địa phương và lãnh đạo cơ quan báo chí cần chỉ đạo nâng cao số lượng tin, bài và chất lượng chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tìm tòi những cách thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục về tấm gương đạo đức của Bác và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác.

Về những ý kiến góp ý, kiến nghị của các đồng chí, Đoàn công tác xin ghi nhận, tiếp thu đầy đủ, báo cáo Ban Bí thư để có sự chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm, sớm có giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Riêng về vấn đề có nhiếu ý kiến đề nghị Trung ương sớm xử lý dứt điểm những vụ án nghiêm trọng: Như các đồng chí đều biết, vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư đã ký quyết định về 7 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, giao ban Nội chính Trung ương tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/11/2013. Tôi đề nghị các đồng chí chủ động làm công tác tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, nhân dân, để tin tưởng vào sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta, kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không để những suy nghĩ, băn khoăn làm giảm sút niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác xây dựng Đảng của chúng ta./.

Các bài viết khác

Đoàn kiểm tra của Ban bí thư Trung ương Đảng: Triển khai kế hoạch kiểm tra, giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW tại các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc   23/11/2012  
Toà án nhân dân tối cao làm việc với Tòa án tỉnh Lạng Sơn   23/04/2012  
Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp)   30/03/2012  
Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trước Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương)   30/03/2012  
Bài phát biểu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại buổi trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao   19/01/2012  
Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIII   03/08/2011  
Bài phát biểu của Chánh án Trương Hòa Bình tại Lễ trao tặng "Vì sự nghiệp Tòa án" cho đồng chí Khămmy Xaynhavông, nguyên Chánh án TAND Tối cao nước CHDCND Lào   06/07/2011  
Phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 của Đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao   24/01/2011  
Bài phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 của Đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao   24/01/2011