Thông tin hướng dẫn
Mẫu 1a - Biên bản kháng cáo.
(19/04/2010-10:08:00 AM)

New Page 1

Mẫu số 01a: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

Tải về
  Mau01a_BBKC_HS.pdf
Gửi bài    In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Mẫu số 01a - Lệnh tạm giam (giai đoạn chuẩn bị xét xử) (19/04/2010)
    Mẫu số 01b - Lệnh tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu 01b - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án (19/04/2010)
    Mẫu 01c - Lệnh bắt và tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu 01c - Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (19/04/2010)
    Mẫu 01d - Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (19/04/2010)
    Mẫu số 01d: Quyết định tạm giam (19/04/2010)
    Mẫu quyết định bắt và tạm giam (dùng cho HĐXX) (19/04/2010)
    Thông báo việc kháng cáo, kháng nghị (Dùng cho TA cấp sơ thẩm) (19/04/2010)