Thư viện tài liệu
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để triển khai thi hành Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và để giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng tra cứu, áp dụng Bộ luật Hình sự được nhanh chóng, chính xác, TS. Nguyễn Trí Tuệ và TS. Đỗ Đức Hồng Hà (Đồng chủ biên) cùng nhóm tác giả đã thống kê, tập hợp và sắp xếp tất cả các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự đang có hiệu lực thi hành, tương ứng với từng điều, khoản, điểm của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, trong cuốn: “Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”.

Cuốn sách được nhóm tác giả biên soạn theo phương pháp chỉ dẫn chi tiết từng điều luật, nhằm phổ biến pháp  luật và hướng dẫn bạn đọc tra cứu, áp dụng Bộ luật này một cách dề dàng, thuận lợi và hiệu quả.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: