Thư viện tài liệu
Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe...
 Untitled 4

“Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người là những hành vi có lỗi, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho quan hệ nhân thân mà nội dung của nó là quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe cọn người, trái pháp luật hình sự, do người đủ điều kiện chủ thể thực hiện.

Để góp phần bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân trước hành vi xâm ohajm tính mạng, sức khỏe của con người, TS. Đỗ Đức Hồng Hà đã biên soạn cuốn sách này – Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực.”

Cuốn sách gồm 02 phần

Phần thứ nhất: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE CỦA CON NGUỜI TỪ THỜI PHONG KIẾN ĐẾN TRƯỚC NGÀY BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) CÓ HIỆU LỰC

Phần thứu hai : CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) – LÝ LUẬN, PHÁP LUẬT VÀ ĐIỂM MỚI

22 chương với nội dung chính là: 1) Khái quát quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến nay; 2) Lý luận và pháp luật về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người nói chung; lý luận và pháp luật về từng tội phạm cụ thể xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người nói riêng. Trong mỗi nội dung này, tác giả trình bày quan điểm mới của nhóm tội và của từng tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con nguời trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) so với Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); khái niệm, dấu hiệu pháp lý và phân biệt các tội có cấu thành tội phạm gần giống nhau; tình tiết tăng nặng định khung; hình phạt và quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người; những lưu ý khi định tội, định khung và quyết định hình phạt đối với các tội phạm khác.

“Cuốn sách này không chỉ có giá trị lịch sử và pháp luật mà còn có giá trị trong lý luận và thực tiễn xử lý các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con nguời, có ích đối với các độc giả làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các độc giả là nguời tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng.” – trích lời tác giả

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(29/10/2020)
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: