Thư viện tài liệu
Những điều cần biết về quyền trẻ em...
 Bảo vệ

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc tạo mọi điều kiện để trẻ em phát triển một cách toàn diện về nhân cách, về lối sống, về nhận thức … chính là việc bảo đảm cho trẻ em có được các quyền cơ bản như : quyền được có tên và quốc tịch, quyền được bảo vệ và chăm sóc, quyền không bị cách ly khỏi cha mẹ; quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được học hành, quyền được sống trong môi trường lành mạnh, quyền được giải trí, quyền được hội họp, quyền được bảo vệ, chống lại sự ngược đãi…

Cùng với sự phát triển kinh tế, trong những năm qua, Nhà nước ta đã tích cực xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, kịp thời điều chỉnh mọi quan hệ xã hội phát sinh, trong đó có pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đó là cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, tinh thần, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Để góp phần phục vụ nhu cầu tìm hiểu các quy định, chính sách mới nhất về quyền lợi của trẻ em, cuốn sách đã ra đời với nội dung chính như sau :

Phần I : Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em

Phần II : Luật Trẻ em của Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phần III : Một số quyền của trẻ em trong pháp luật Việt Nam

Phần IV : Chương trình hành động của Chính phủ để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Chương V : Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và công tác quản lý trẻ chưa thành niên

Chương VI : Luật Nuôi con nuôi và giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Chương VII : Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: