Thư viện tài liệu
Nguồn của Luật Hình sự Viêt Nam
 Nguồn của luật hình sự là một tr

Nguồn của luật hình sự là một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng không chỉ đối với hoạt động xây dựng mà còn đối với cả hoạt động áp dụng và thực hiện pháp luật. Nguồn của luật hình sự là cơ sở pháp lý của hoạt động áp dụng pháp luật, là đường biên ngăn ngừa các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tố tụng hình sự, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng xác định cơ chế bảo vệ quyền con người của pháp luật hình sự Việt Nam.

Cuốn sách Nguồn của luật hình sự Việt Nam của tác giả Nguyễn Anh Tuấn là công trình nghiên cứu đề cập một cách tương đối toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn của luật hình sự Việt Nam. Tác giả đã phân tích, làm rõ về mặt lý luận nội hàm khái niệm nguồn luật, khái niệm và các đặc điểm của nguồn luật hình sự, các loại nguồn của luật hình sự cụ thể của Việt Nam cũng như của một số nước trên thế giới. Thông qua việc khảo sát thực trạng nguồn của luật hình sự Việt Nam từ trước năm 1945 và từ năm 1945 đến nay, tác giả đề xuất một số phương hướng hoàn thiện nguồn luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, một số kiến giải trong cuốn sách có tính chất nghiên cứu cá nhân để bạn đọc có thêm hướng tiếp cận mới của vấn đề này.

(2/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: