Thư viện tài liệu
Những nội dung mới trong Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015
 Untitled 1

: Cuốn sách có hai phần: Phần I, gồm 21 bài nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã trực tiếp tham gia quá trình soạn thảo luật nhằm giới thiệu, phân tích những nội dung đổi mới lớn trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và ý nghĩa của sự đổi mới; phần II là so sánh toàn bộ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể :

Phần I :Những nội dung mới trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015  

Tổng quan những nội dung lớn sửa đổi, bổ xung trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- (PSG .TS. Nguyễn Hòa Bình)

Bảo đảm quyền con người , quyền công dân  - tư tưởng xuyên suốt trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- ((PSG .TS. Nguyễn Hòa Bình)

Hệ thống những nguyễn tắc cơ bản của tố tụng hình sự việt nam theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- (SG.TSKH. Đào Trí Úc)

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và việc cụ thể hóa trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 - (TS. Trần Công Phàn)

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng , người có thẩm quyền tiến hành tố tụng- (PSG .TS. Nguyễn Ngọc Chí)

Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự- ( TS. Nguyễn Thị Thủy)

Người tham gia tố tụng - (PSG .TS. Hoàng Thị Minh Sơn)

Bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự - (TS.LS. Phan Trung Hoài)