Thư viện tài liệu
Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Cải cách tư pháp là một chủ chươ

           Cải cách tư pháp là một chủ chương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khoá Ĩ về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là chủ chương cải cách sâu sắc và toàn diện nhất trong quá trình hình thành, phát triển của hệ thống tư pháp Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp là xây dựng nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao.

Trong cải cách tư pháp, việc nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về quyền tư pháp là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 đã chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước:”Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với sự tham gia của các cơ quan tư pháp trung ương, của nhiều nhà khoa học và cán bộ hoạt động thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đề tài soạn thành cuốn sách: “Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Từ lý luận đến thực tiễn”. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như bản chất của quyền tư pháp, những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp… cuốn sách cũng khái quát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đến nay; đông thời nêu các yêu cầu và đề xuất các giải pháp về tổ chức thực hiện quyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đặt được mục tiêu đã đề ra.

Tôi mong răng cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết, bổ ích của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, những người hoạt động thực tiễn và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vuẹc tổ chức và hoạt động tư pháp.

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: