Thư viện tài liệu
Tính hợp pháp và tình hợp lý...
 Cuốn sách Tính hợp pháp và tính

Cuốn sách Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính là công trình giới thiệu, luận giải một cách hệ thống, khoa học các nội dung về tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính phụ thuộc vào nhiều hoạt động khác nhau bao gồm cả các hoạt động được thực hiện trong quá trình xây dựng quyết định như: xác định nhu cầu ban hành quyết định, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có liên quan, thẩm định dự thảo quyết định; và những hoạt động được thực hiện sau khi ban hành quyết định như: giám sát, kiểm tra, xử lý quyết định, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện đối với quyết định hành chính. Để đảm bảo tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính, tất cả các hoạt động nói trên đều phải được pháp luật quy định và được quan tâm một cách thích đáng trên thực tế.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương I: Những vấn đề lý luận về quyết định hành chính;

 Chương II: Tính hợp pháp của quyết định hành chính;

 Chương III: Tính hợp lý của quyết định hành chính;

 Chương IV: Mối liên hệ giữa tính hợp pháp và hợp lý;

Chương IV: Bảo đảm tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính;

 Chương VI: Thực trạng về tính hợp pháp, tính hợp lý của quyết định hành chính, một số giải pháp bảo đảm tính hợp pháp, tính hợp lý của quyết định hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: