Thư viện tài liệu
Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng...
 Untitled 1

: Ở Việt Nam, từ năm 2005, khi Bộ luật sự và Luật thương mại được sửa đổi cơ bản, vấn đề xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng đã có những thay đổi rõ nét, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh tế.Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn mấy năm qua về hợp đồng nói chung và các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng nói riêng đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Các nguyên nhân chủ yếu là pháp luật còn tồn tại sự chồng chéo, không thông nhất; nhiều trường hợp chưa có quy phạm điều chỉnh. Mặt khác, một số quy định còn có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến sự áp dụng không thống nhất trong thực tiễn.Vì vậy, việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề này là rất cần thiết. Đây là một yêu càu được xác định trong nghị quyết số 49/NQ - TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.
Để cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo về nội dung trên đến bạn đọc, nhất là các nhà nghiên cứu và sinh viên luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách "Các Biện Pháp Xử Lý Việc Không Thực Hiện Đúng Hợp Đồng Trong Pháp Luật Việt Nam" của TS. Đỗ Văn Đại. Nội dung của cuốn sách được kế thừa, pháp triển từ kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ. Nội dung của cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống và khoa học những vấn đề pháp lý cơ bản về xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng. Đối với từng biện pháp cụ thể, tác giả đã phân tích rõ quy phạm pháp luật, trích dẫn, bình luận các bản án liên quan của Tòa án các cấp, đối chiếu, so sánh với các quy định tương ứng trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia khác. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: